Coldor Danmark
Salgs & Leveringsbetingelser
Privacy Statement
kølerum
kølemaskiner
Plug In
reoler
kølerums døre
Kødsystemer
Accessories
Spare parts
download center
democenter
Kontakt

Salgs og Leveringsbetingelser

Salgs & Leveringsbetingelser 2014

1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. TEGNINGER, BESKRIVELSER OG VÆRKTØJER. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmaterialer og prislister er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Alle tegninger, tekniske beskrivelser og dokumenter vedrørende fremstilling eller installering af leverancen eller dele heraf, som udleveres af sælgeren på et hvilket som helst tidspunkt, forbliver sælgerens ejendom og må ikke uden sælgers forudgående skriftlige samtykke anvendes af køberen eller kopieres, produceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemand kundskab.

Specialværktøjer forbliver sælgers ejendom, uanset om køber i henhold til aftale har betalt en andel af værktøjsomkostningerne.

3. TILBUD. Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbud kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato.

Leverancer tilbydes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser for importerede varer og materialer. I tilfælde af ændringer heri har sælger ret til at foretage ændringer i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

4. PRIS, LEVERING "GØR DET SELV". Opgivne priser gælder, hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager/fabrik ekskl. Emballage og ekskl. Afgifter af en hver art.

Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen, og ved undskrift på fragt dokument anses varen for iorden og uden skader. Ved skader på gods skal dette noteres på fragt dokument, ellers dækkes skaden ikke, og Køber kan herefter ikke påråbes sig fejl.

Skader opstået under montage, som følge af fejlhåndtering dækkes ikke.

Når levering er sket, kan ingen varer returneres til sælgeren for kreditering uden sælgers forudgående skriftlige samtykke.

Specielt fremstillede varer kan ikke retuneres.

5. LEVERINGSTID. Den angivne leveringstid er omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte regninger. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

Såfremt der opstår forsinkelser af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at annullere ordren eller fremsætte andre krav mod sælger, med mindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra købers side.

6. BETALING. Den fastsatte betaling skal erlægges af køberen kontant ved leveringen.

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % over Den Danske Nationalbanks diskonto.

7. KAPACITETSPRØVER. Er der specificeret en kuldeydelse for anlægget, måles dennes kapacitet i fordamperen.

Måles kapaciteten ved en kondensatorprøve, fradrages det indicerede kompressorarbejde - omsat i varme - med 1 HK = 550kcal/h (0,87kJ.pr.indiceret kWs).

Ved specifikation af en rumtemperatur forudsættes, at isoleringens varmegennemgangstal (k-værdi) er i overensstemmelse med det opgivne og ved beregningerne benyttede. Afprøvning kan først accepteres efter at der er indtrådt stationære tilstande (varer, isolering m.v. er nedkølet).

Ønsker køberen afholdt kapacitetsprøver for det leverede anlæg, skal han inden 3 måneder fra igangsættelsen af det solgte meddele sælger, at han ønsker afholdt de fornødne kapacitetsprøver ved sælgers foranstaltning. Prøverne afholdes i overensstemmelse med de af sælger sædvanligvis anvendte normer og procedure

Sælger forbeholder sig ret til inden prøvernes igangsætning at inspicere det solgte for at kontrollere betingelserne for prøvernes afholdelse, herunder isoleringens K-værdi, og at anlægget har den rette fyldning og er i korrekt driftsmæssig stand.

Ved alle prøver skal der tages hensyn til de virkelige fordampnings- og kondensationstemperaturer og til varmeveksling med omgivelserne.

De opgivne kapaciteter er baseret på sælgers erfaringer, og det solgte skal anses for at opfylde de opgivne kapaciteter, såfremt afvigelser ligger indenfor +/- 20% jfr. Internationale standards.

Ved opgivelse af kapaciteter i stykantal, hhv. liter eller kilo/h gælder ligeledes en margin på +/- 20%.

De nedenfor under MANGLER fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse ved manglende ydeevne ved det solgte.

8. MANGLER. Indenfor et tidsrum af 12 måneder fra det solgtes levering eller såfremt sælger i tilslutning til leveringen har påtaget sig at montere det solgte: fra det tidspunkt, da sælger melder montagen for afsluttet forpligter sælger sig til vederlagsfrit for køber, efter sælgers eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig at være mangelfulde på grund af konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl.

Denne forpligtelse gælder ikke for leverede termometre, plastvarer, glasvarer, elpærer og lysstofrør samt for opståede lakskader. Alle udgifter herudover, så som udgifter til demontering, forsendelse til og fra sælgers fabrik, montering m.v. samt statsafgifter for kølemidler afholdes af køber.

I tilfælde af mangler ved det solgte kan køber ikke gøre andre beføjelser gældende end kræve de mangelfulde dele ombyttet eller repareret; køberen kan navnlig ikke hæve handlen helt eller delvis, kræver forholdsmæssigt afslag eller erstatning, medmindre der foreligger mangler, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab eller følgeskader af nogen art, herunder produktansvarsskader eller skader forvoldt på tredjemand.

Sælger har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændre det købtes anvendelighed.

Sælgers forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med sælgers instruktioner, brug af forkert smøremidler, mangelfulde fundamenter eller byggearbejder, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtige udførte reparationer, eller andre forhold uden for sælgers kontrol.

9. VIDRESALG, herunder salg til udlandet. Såfremt køber videresælger det købte udstyr eller selv foretager evt. installation, bortfalder vor forpligtelse til gratis service og reparation.

Dog kan defekte dele, der lider af fabrikations- eller materialefejl, ombyttes inden for 1 år fra leveringen ved fragtfri indsendelse til sælger.

Eventuelle tab af olie- eller væskefyldning samt andre omkostninger i forbindelse med ombytning dækkes ikke.

10. RETSREGLER- VOLGIFT. I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende leverance skal tvisten med endelig og bindende virkning for parterne afgøres af sø- og handelsretten i København.

11. ØVRIGE BETINGELSER. I øvrigt gælder for alle leverancer“Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark og Sverige m.v.” kaldet “NL92” udgivet 1992

af Jernets Arbejdsgiverforening i Danmark, i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget overfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber.

Voldgiftklausulen er dog ikke gældende.

Hvis montering er omfattet af aftalen mellem sælger og køber gælder nævnte sammenslutnings bestemmelser kadet “NLM 94” i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget overfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber.

Voldgiftklausulen er dog ikke gældende.

Troensevej 4D - 9220 Aalborg Ø - Tlf.: 98 15 44 75